اجازه انتقال مدرسه

شناسه

:مشخصات محتوای نامه  
سرنامه مربوط به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه و دارای نشان شیر و خورشيد است

:مشخصات ظاهری نامه 
الف- نامه در یک صفحه با دستخط نوشته شده و دارای مهر و امضاء مدير کل معارف است 
ب- اصل نامه موجود است

Comments are closed.