اسامی مربوط به مسجد ایرانیان در شهر بمبئی

شناسه

:مشخصات محتوایی

الف- تاريخ تهیه مشخص نيست

ب- اصل یادداشت در دست است

:مشخصات ظاهری

الف- یادداشت با دستخط است 

ب- شامل  یک صفحه است

Comments are closed.