امثال لقمان

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب 
الف-این کتاب برای تدریس به دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس رشدیه تدوین شده است
ب- دارای اجازه نشر است
پ- قیمت کتاب ۱۵۰۰ تومان در پشت جلد
ذکر شده است
ت- مقدمه کتاب توسط دکتر ح م صديق نوشته شده است

:مشخصات ظاهری کتاب 
الف- این کتاب متعلق به کتابخانه مرکزی تبریز است
ب- کتاب دارای جلد است و در صفحه اول عنوان و توضیحات انتشار موجود است
ج- کتاب۱۷۳ صفحه دارد و کامل است

Comments are closed.