بداية التعلیم – جلد دوم

شناسه

مشخصات محتوای کتاب:
الف – در صفحه اول کتاب ذکر شده:  
بدایه‌التعلیم
جلد اول طبع سیم
کتابچه‌ایست که در سه ماه اول باطفال مبتدی تعلیم کتابت خواهد نمود

 ب – در جلد کتاب قید شده که در اصول تصنیف این کتاب یک غلط واقع شده و هر کس از تمام معلمین دنیا آن غلط را پیدا کند صد هزار دینار خواهد گرفت – یابنده گان غیر از پرورده گان رشدیه باشند

پ- محل فروش کتاب مغازه اخوان کتابفروش ذکر شده است

ت- اصل کتاب در کتابخانه مسند اعظم قم می باشد

 

مشخصات ظاهری کتاب:
الف- صاحب کتاب: روی جلد کتاب مهر زده شده ولی نام خوانا نیست
ب- جلد کتاب دست ساز است
پ- این کتاب ۵۰ صفحه دارد

Comments are closed.