تعلیم نوشتن به نابینایان

شناسه

:مشخصات محتوایی
 الف – نشانگر دغدغه رشدیه در امر آموزش عموم مردم

ب – براساس تاریخ شفاهی به نقل از خانواده رشدیه، وی روی یک تخته علایم برجسته ای بر اساس الفبا ایجاد کرده بود که با کمک آن به شاگردان نابینای خود آموزش می داده است 

 

:مشخصات ظاهری
الف- یادداشت با دستخط روی سربرگ رسمی جامعه معارف در یک برگ تنظیم شده است
ب- یادداشت در یک صفحه است، با مهر و امضای رییس جامعه معارف

Comments are closed.