| --, آثار, نامه‌ها

حکم انتصاب رشدیه به ریاست معارف و اوقاف

شناسه

:مشخصات محتوایی

الف- مقرری ماهیانه ۸۰ تومان ذکر شده است

ب- اصل حکم در دست است

:مشخصات ظاهری

الف- سرنامه رسمی وزارت معارف

 ب- نامه با دست تحریر شده و دارای مهر امضای وزیر می باشد

پ- – شامل  یک صفحه است

Comments are closed.