حکم انتصاب رشدیه به سمت ریاست معارف و اوقاف گیلان

شناسه

:مشخصات محتوایی
 اصل سند موجود ا
ست

:مشخصات ظاهری

 الف- حکم  با دستخط نوشته شده و مهر و امضای وزير را دارا می باشد
ب- حکم در یک صفحه تحرير شده است

Comments are closed.