زندگینامه، آرا، نظرات و خاطرات میرزا حسن رشدیه

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
  الف- اطلاعات مندرج درکتاب واقعی و مستند می باشد 

ب- ناشر کتاب سازمان اسناد و کتابخانه ملی است

 

:مشخصات ظاهری کتاب

الف- دارای جلد مقوایی است
ب- تعداد ۳۴۹ صفحه دارد 

 

Comments are closed.