سوانح عمر

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
 الف- این کتاب دوازدهمین کتاب
 از مجموعه متون و اسناد تاریخی است که توسط نشر تاریخ ایران منتشر شده است

ب- چاپ کتاب همزمان با صدمین سال تاسیس مدرسه در ایران می باشد

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- کتاب دارای ۱۷۲ صفحه است

ب- در ۵۰۰۰ نسخه چاپ شده است

 

Comments are closed.