| , آثار, کتاب‌ها

صد درس

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
 الف- اصل کتاب در سازمان اسناد موجود است

ب- این کتاب مخصوص تدریس درکلاس های دوم ابتدایی تدوین شده است

پ- طبق شرح روی جلد، این کتاب جلد پنجم از سی و پنج کتابی است که برای دوره پنجساله ابتدایی در نظر گرفته شده است

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی است
ب- تعداد ۱۰۶ صفحه دارد و کامل است

 پ- چاپ دوم در هزار و پانصد جلد

Comments are closed.