| , آثار, کتاب‌ها

صرف فارسی

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
الف- کتاب مشتمل بر چهل درس است
ب- قیمت کتاب یک قران و پنج شاهی ذکرشده است
ج- محل فروش در کتابخانه محمودیه و شرکت رشدیه 

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- صاحب کتاب: مشخص نیست.
ب- جلد کتاب مقوایی است 
ج- صفحات: کتاب ۳۳ صفحه دارد و کامل است.

Comments are closed.