صورت مخارج مدرسه حیات جاوید

شناسه

:مشخصات محتوایی
الف- 
تاريخ تهیه مشخص نيست
ب- اصل یادداشت در دست است

:مشخصات ظاهری
الف- یادداشت با دستخط است
ب- شامل ۲ صفحه است

Comments are closed.