المشتقات

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
الف- در صفحه‌ نخست ذکر شده که مخصوص دانش آموزان کلاس اول و دوم و سوم تدوين شده است
ب- قیمت کتاب یک قران ذکرشده است
پ- محل فروش در رشت، درب دکان سید ابو جعفر
ت- بابت تخفيف، هرکس یکصد جلد یکجا بپول نقد بخرد پول ۹۵ جلد از او گرفته میشود 

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- صاحب کتاب مشخص نیست.
ب- کتاب دارای جلد است. در صفحه اول عنوان و توضیحات انتشار قید شده است 
پ- کتاب دارای ۳۳ صفحه  و کامل است

Comments are closed.