لغت نامه عربی-فارسی

شناسه

:مشخصات محتوایی

الف- تاريخ تهیه مشخص نيست

ب- اصل یادداشت در دست است

:مشخصات ظاهری

الف- یادداشت ها با دستخط رشدیه می باشد

ب- شامل ۱۸ صفحه است

Comments are closed.