| , رویدادها

همایش اهدا گران اسناد

شرح رویداد

:سخنرانان

خانم بروجردی – رییس سازمان اسناد

معاونین سازمان در بخش های مختلف

خانم بهدخت رشدیه (نوه میرزا حسن رشدیه )

 

Comments are closed.