نامه به احمد شاه

شناسه

:مشخصات محتوای نامه
سرنامه مربوط به مدرسه رشدیه و اعداديه طهران و دارای نشان شیر و خورشيد است

:مشخصات ظاهری نامه
الف – نامه در یک صفحه به دستخط خود رشدیه و با قلم و مرکب نوشته شده است

ب – متن تایپ شده نامه پیوست است

Comments are closed.