| , --, آثار, نامه‌ها

نامه رشدیه به میلسپو – مدیر کل مالیه

شناسه

:مشخصات محتوایی

 الف- نسخه دوم نامه موجود است

ب- ترجمه فارسی پیوست است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه روی کاغذ سفید ساده تایپ شده

ب- نامه شامل دو صفحه است

Comments are closed.