| , --, آثار, نامه‌ها

نامه رشدیه به وزیر مختار انگلیس

شناسه

:مشخصات محتوایی

 الف- نسخه دوم نامه با امضای رشدیه موجود است

ب- ترجمه فارسی پیوست است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه روی سرنامه رسمی رشدیه تایپ شده است

 ب- نامه شامل دو صفحه و با  امضای رشدیه ارسال شده است  

Comments are closed.