نامه در مورد کمک مالی تقی اف

شناسه

:مشخصات محتوایی
 اصل سند موجود ا
ست

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه  تایپ شده و دارای مهر و امضای مدير اداره پرسنل می باشد

ب- نامه در یک صفحه تحرير شده است

Comments are closed.