| , --, آثار, نامه‌ها

پاسخ درخواست خرید دوربین عکاسی

شناسه

:مشخصات محتوایی

 الف- اصل نامه موجود است

پ- ترجمه فارسی پیوست است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه روی سرنامه شرکت تایپ شده است

ب- نامه در یک صفحه است

Comments are closed.