| , --, آثار, نامه‌ها

پاسخ شرکت ایستمن کداک

شناسه

:مشخصات محتوایی

 الف- اصل نامه موجود است

پ- ترجمه فارسی پیوست است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه تایپ شده روی سرنامه شرکت

ب- نامه در یک صفحه و دارای امضا است

Comments are closed.