| , --, آثار, نامه‌ها

پاسخ نامه رشدیه در مورد فروش اوراق قرضه و تاسیس بانک

شناسه

:مشخصات محتوایی

 الف- اصل نامه موجود است

ب- نامه شامل یک صفحه است

پ- ترجمه فارسی پیوست است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه تایپ شده روی سرنامه وزارت مالیه

ب- نامه دارای امضا است

Comments are closed.