پرداخت حقوق معلمین مدرسه حیوة جاوید (حیات جاوید)

شناسه

:مشخصات محتوایی

الف- تاريخ تهیه مشخص نيست

ب- اصل یادداشت در دست است

:مشخصات ظاهری

 الف- یادداشت ها با دستخط است 

ب- شامل دو صفحه است

Comments are closed.