پیر معارف

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب

علاوه بر خاطرات، اسناد و عکس های موجود، برخی مقالات و اشعار نوشته شده و  سروده شده  در مورد رشدیه عینا در این کتاب درج شده است 

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- کتاب شامل ۱۹ فصل و دارای ۲۷۴ صفحه است

ب- در ۲۰۰۰ نسخه چاپ شده است

 

Comments are closed.