| , --, آثار, نامه‌ها

پیشنهاد خرید قریه فیروز آباد

شناسه

:مشخصات محتوایی

الف- سند فوق گواه دیگری است بر دور اندیشی، درایت و وسعت افکار میرزا  حسن رشدیه است

ب- اصل سند در سازمان اسناد ملی ایران است

پ- بازخوانی و تایپ سند توسط آقای رضا باقریان موحد انجام شده است

:مشخصات ظاهری

 الف- نامه روی سرنامه رسمی رشدیه و با دستخط وی نوشته شده است

 ب- نامه در یک صفحه تنظیم شده است

Comments are closed.