کتاب حساب

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
 الف- این کتاب
مخصوص دانش آموزان ابتدایی تدوين شده است
ب- در صفحه اول کتاب قید شده که این کتاب را از خارج بذهن اطفال مبتدی می سپارند و تا این کتاب را بخوبی فرا نگرفته اند لازم ندارند عددنویس باشند یا رقم یک را از دو فرق بگذارند و دارنده این کتاب فقط معلمین خواهند بود

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی دست ساز است
ب- تعداد ۱۱۱ صفحه دارد و کامل است

 

Comments are closed.