| , آثار

کتاب صد درس

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
  این کتاب برای تدریس در مدارس اسلامی
تدوين شده است

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی دست ساز است
ب- تعداد ۶۲ صفحه دارد و کامل است

 

Comments are closed.