کفاية التعلیم – جلد اول

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
 الف- در صفحه اول قید شده که این
کتاب مخصوص است باول سال سیم متعلمين مدارس جديده
ب- در پشت جلد قیمت کتاب سه قران و با خرید ۱۰۰ جلد ۱۰ درصد تخفیف قید شده است
ج- این کتاب در سه جلد است

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی
ب- تعداد صفحات: ۱۲۷ 
ج- متن کتاب چاپی است

 

Comments are closed.