کفاية التعلیم – جلد دوم

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب 
 الف- در روی جلد قید شده که این
کتاب چاپ اول جلد دوم است 
ب- جلد دوم قبلاً در سال ۱۳۱۵ هم تهیه و چاپ شده بود. این کتاب هم جلد دوم است که در سال ۱۳۲۰ به نحوه کامل تر تالیف شده و شامل ۲۷۹ درس می باشد

:مشخصات ظاهری کتاب
الف- دارای جلد مقوایی 
۲۴۷  ب- تعداد صفحات
ج- متن کتاب چاپی است

 

Comments are closed.