کنفرانس بنارس هند

شناسه

:مشخصات ظاهری نامه

سرنامه بنام حاج میرزاحسن رشدیه

موسس مدارس جديد ایران در سمت راست بالای صفحه به فارسی و در سمت چپ به انگلیسی چاپ شده است 

:مشخصات ظاهری نامه 

الف- اصل نامه در سامان اسناد ملی ایران موجود است
ب- نامه با دستخط خود رشدیه نوشته شده است
ج- نامه در یک صفحه تنظيم شده است

Comments are closed.