نهایة التعلیم

شناسه

:مشخصات محتوای کتاب
الف- جایی در کتاب قید نشده که
برای تدریس در چه کلاسی تدوین شده است
ب- قیمت کتاب چهار قران و مجلد آن پنج قران قید شده است

:مشخصات ظاهری کتاب 
الف- جلد دست ساز دارد
ب- تعداد صفحات ۱۶۸
پ- اصل کتاب موجود است

Comments are closed.